Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NetMessagingTransportBindingElement.IPolicyExportExtension.ExportPolicy Method

Exports a custom policy assertion.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

'Erklæring
Private Sub ExportPolicy ( _
	exporter As MetadataExporter, _
	context As PolicyConversionContext _
) Implements IPolicyExportExtension.ExportPolicy
'Bruk
Dim instance As NetMessagingTransportBindingElement
Dim exporter As MetadataExporter
Dim context As PolicyConversionContext

CType(instance, IPolicyExportExtension).ExportPolicy(exporter, _
	context)

Parameters

exporter
Type: System.ServiceModel.Description.MetadataExporter
The MetadataExporter object that you can use to modify the exporting process.
context
Type: System.ServiceModel.Description.PolicyConversionContext
The PolicyConversionContext object that you can use to insert your custom policy assertion.

Implements

IPolicyExportExtension.ExportPolicy(MetadataExporter, PolicyConversionContext)

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft