Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudBlob.UploadFromStream Method (Stream, BlobRequestOptions)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Uploads a block blob from a stream, using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Bruk
Dim instance As CloudBlob
Dim source As Stream
Dim options As BlobRequestOptions

instance.UploadFromStream(source, options)

public virtual void UploadFromStream (
	Stream source,
	BlobRequestOptions options
)

Parameters

source

Type: System.IO.Stream

The stream providing the blob content.

options

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.BlobRequestOptions

An object that specifies any additional options for the request.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

CloudBlob Class
CloudBlob Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Vis:
© 2014 Microsoft