Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptSIPPutSignedDataMsg function

The CryptSIPPutSignedDataMsg function stores an Authenticode signature in the target file.

Syntax


BOOL WINAPI CryptSIPPutSignedDataMsg(
 _In_   SIP_SUBJECTINFO *pSubjectInfo,
 _In_   DWORD dwEncodingType,
 _Out_  DWORD *pdwIndex,
 _In_   DWORD cbSignedDataMsg,
 _In_   BYTE *pbSignedDataMsg
);

Parameters

pSubjectInfo [in]

Pointer to a SIP_SUBJECTINFO structure that contains information about the message subject.

dwEncodingType [in]

The encoding type of the message. This can be a combination of one or more of the following values.

ValueMeaning
PKCS_7_ASN_ENCODING
65536 (0x10000)

Specifies PKCS #7 message encoding.

X509_ASN_ENCODING
1 (0x1)

Specifies X.509 certificate encoding.

 

pdwIndex [out]

Pointer to the message index.

cbSignedDataMsg [in]

Length, in bytes, of the buffer pointed to by the pbSignedDataMsg parameter.

pbSignedDataMsg [in]

Pointer to the buffer that contains the message.

Return value

If the function succeeds, the function returns TRUE.

If the function fails, it returns FALSE. For extended error information, call GetLastError. Some possible error codes follow.

Return codeDescription
ERROR_BAD_FORMAT

The specified data or file format of the subject interface package (SIP) is not valid.

ERROR_INVALID_PARAMETER

This code can be returned for the following reasons:

 • The pSubjectInfo is NULL.
 • The pdwIndex is NULL.
 • The pbSignedDataMsg is NULL.
 • The value of the cbSignedDataMsg parameter is less than one.
 • The cbSignedDataMsg value is greater than the cbSize member of the SIP_SUBJECTINFO structure.
 • The dwEncodingType parameter value is greater than the dwEncodingType member of the SIP_SUBJECTINFO structure.
TRUST_E_SUBJECT_FORM_UNKNOWN

The specified subject type is not valid.

 

Remarks

Each subject type uses a different subset of its data for hash calculation and requires a different procedure for storage and retrieval. Therefore, each subject type has a unique SIP specification.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Mssip.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

See also

CryptSIPGetSignedDataMsg
CryptSIPRemoveSignedDataMsg

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft