Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Novinky v rozhraní .NET Framework 4.5

Tento článek obsahuje přehled klíčových nových funkcí a vylepšení v .NET Framework 4.5 a 4.5.1:

Novinky v rozhraní .NET Framework 4.5.1
.NET Framework 4.5 – Hlavní nové vlastnosti a vylepšení
Nástroje
Paralelní výpočty
Web
Síťové služby
Windows Presentation Foundation (WPF)
Windows Communication Foundation (WCF)
Windows Workflow Foundation (WF)
Rozhraní .NET pro aplikace Windows Store
Přenosné knihovny tříd

Tento článek neposkytuje úplné informace o každé nové vlastnosti a může se měnit. Obecné informace o rozhraní .NET Framework naleznete v tématu Začínáme s rozhraním .NET Framework. Podporované platformy naleznete v tématu Systémové požadavky. Odkazy ke stažení a pokyny k instalaci naleznete v tématu Instalace rozhraní .NET Framework 4.5, 4.5.1.

Seznam nových API naleznete v tématu Nové typy a členové v rozhraní .NET Framework 4.5.1.

Nové funkce jádra a vylepšení zahrnují:

 • Automatické přesměrování vazby pro sestavení. Počínaje verzí Visual Studio 2013 platí, že pokud vaše aplikace nebo její součásti odkazují na více verzí stejného sestavení, můžete při kompilaci aplikace zaměřené na rozhraní .NET Framework 4.5.1 přidat přesměrování vazby na konfigurační soubor aplikace. Můžete také povolit tuto funkci pro projekty, které jsou cíleny na starší verze rozhraní.NET Framework. Další informace naleznete v tématu Postupy: Povolení a zákaz automatického přesměrování vazby.

 • Schopnost shromažďovat diagnostické informace umožňující vývojářům zvyšovat výkon serverových a cloudových aplikací. Další informace viz metody WriteEventWithRelatedActivityId a WriteEventWithRelatedActivityIdCore ve třídě EventSource.

 • Schopnost explicitně komprimovat haldy pro velké objekty (LOH) během uvolnění paměti. Další informace naleznete v tématu o vlastnosti GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode.

 • Další výkonnostní zlepšení, jako je pozastavení aplikace technologie ASP.NET, vylepšení vícejádrové JIT a rychlejší spuštění aplikace, po aktualizaci rozhraní.NET Framework. Další informace naleznete v oznámení rozhraní.NET Framework 4.5.1 a příspěvku blogu Pozastavení aplikace technologie ASP.NET.

Vylepšení při ladění aplikací rozhraní .NET Framework v Visual Studio 2013 zahrnují:

 • Návratové hodnoty v ladicím programu Visual Studio. Při ladění spravované aplikace v Visual Studio 2013 zobrazí okno Automatické hodnoty návratové typy a hodnoty pro metody. Tyto informace jsou k dispozici pro stolní počítače, Windows Store a aplikace Windows Phone. Další informace naleznete v tématu Kontrola návratových hodnot volání metody v knihovně MSDN.

 • Možnost Upravit a pokračovat pro 64bitové aplikace. Visual Studio 2013 podporuje funkci Upravit a pokračovat pro 64bitové spravované aplikace pro stolní počítače, web Windows Store a systém Windows Phone. Stávající omezení zůstávají v platnosti pro 32bitové a 64bitové aplikace (viz poslední část článku Podporované změny kódu (C#)).

 • Asynchronní ladění. Chcete-li snadněji ladit asynchronní aplikace v aplikaci Visual Studio 2013, zásobník volání skryje kód infrastruktury poskytovaný kompilátory, aby podporoval asynchronní programování a také řetězy v logicky nadřízených snímcích, takže můžete postupovat podle logického provádění programu jasněji. Okno Úlohy nahrazuje okno Paralelní úlohy a zobrazuje úlohy, které se týkají konkrétní zarážky, a také zobrazuje všechny úkoly, které jsou aktuálně aktivní nebo plánované v aplikaci. Další informace o této funkci si můžete přečíst v části „Asynchronní ladění“ v oznámení .NET Framework 4.5.1 .

 • Lepší podpora výjimek v součástech Runtime systému Windows. V Windows 8.1 výjimky, které vznikají v aplikacích pro Windows Store, uchovávají informace o chybě, která způsobila výjimku, i přes jazykové hranice. Další informace o této funkci si můžete přečíst v části „Vývoj aplikace pro Windows Store“ oznámení .NET Framework 4.5.1.

Počínaje verzí Visual Studio 2013 lze použít Nástroj optimalizace řízený spravovanými profily (Mpgo.exe) k optimalizaci aplikací Windows Store i aplikací pro stolní počítače.

Nové funkce v prostředí ASP.NET 4.5.1 naleznete v tématu ASP.NET 4.5.1 a aplikace Visual Studio 2013 na webu ASP.NET.

Všimněte si, že tým rozhraní .NET Framework začal jako nepřetržité dodávání funkcí, jako například neměnné kolekce s NuGet. Funkce jsou vydány mimo pásmo (OOB), tím se rozšiřuje podpora platformy a zavádí se nové funkce. Další informace naleznete v tématu Rozhraní .NET Framework a nesvázaná vydání.

Zpět na začátek

 • Schopnost snížit počet restartů systému pomocí detekce a zavření aplikací rozhraní .NET Framework 4 během nasazení. Viz téma Omezení restartů systému při instalaci rozhraní .NET Framework 4.5.

 • Podpora pro pole, které jsou větší než 2 gigabajty (GB) na 64bitových platformách. Tuto funkci lze povolit v konfiguračním souboru aplikace. Viz prvek <gcAllowVeryLargeObjects>, který uvádí také další omezení velikosti objektu a velikosti pole.

 • Lepší výkon pomocí sběru plýtvání na pozadí pro servery. Při použití uvolnění paměti serveru v rozhraní .NET Framework 4.5 je povoleno automatické uvolňování paměti na pozadí. Přečtěte si oddíl Automatické uvolňování paměti na pozadí v tématu Základy uvolnění paměti.

 • Kompilace pozadí za běhu (JIT), která je volitelně k dispozici také u vícejádrových procesorů pro zvýšení výkonu aplikace. Viz téma ProfileOptimization.

 • Možnost omezit, jak dlouho se modul regulárního výrazu bude pokoušet o překlad regulárního výrazu před uplynutím časového limitu. Viz vlastnost Regex.MatchTimeout.

 • Možnost definovat výchozí kulturu pro doménu aplikace. Viz třída CultureInfo.

 • Podpora konzoly pro kódování Unicode (UTF-16). Viz třída Console.

 • Podpora verzního objednávání kultury řetězce a porovnávání dat. Viz třída SortVersion.

 • Lepší výkon při načítání zdrojů. Viz téma Zabalení a nasazení prostředků v aplikacích klasické pracovní plochy.

 • Vylepšení komprese ZIP ke zmenšení velikosti komprimovaného souboru. Viz obor názvů System.IO.Compression.

 • Možnost přizpůsobit kontext odrazu, aby potlačil výchozí chování odrazu prostřednictvím třídy CustomReflectionContext.

 • Podpora pro standard mezinárodních názvů domén v aplikacích (IDNA) verze 2008, pokud je třída System.Globalization.IdnMapping použita v Windows 8.

 • Delegování porovnání řetězců pro operační systém, který implementuje znakovou sadu Unicode 6.0 při použití rozhraní .NET Framework v systému Windows 8. Při spuštění na jiných platformách obsahuje rozhraní.NET Framework vlastní řetězec porovnání dat, který implementuje Unicode 5.x. Viz třída String a část s poznámkami SortVersion.

 • Možnost spočítat hodnoty hash pro řetězce na základě domény aplikace. Viz téma <UseRandomizedStringHashAlgorithm> – element.

 • Podpora reflexe typů byla rozdělena mezi třídy Type a TypeInfo. Viz téma Reflexe v rozhraní .NET Framework pro aplikace pro Windows Store.

ms171868.collapse_all(cs-cz,VS.110).gifManaged Extensibility Framework (MEF)

V .NET Framework 4.5 rozhraní Managed Extensibility Framework (MEF) obsahuje následující nové funkce:

 • Podpora pro obecné typy.

 • Programovací model podle úmluvy, který umožňuje vytvořit části na základě konvencí pojmenování, nikoli atributů.

 • Více rozsahů.

 • Podmnožina MEF, kterou lze použít při vytváření aplikací Windows Store. Tato podmnožina je k dispozici jako stáhnutelný balíček z NuGet Gallery. Pokud chcete balíček nainstalovat, otevřete projekt v aplikaci Visual Studio, zvolte Spravovat balíčky NuGet z nabídky Projekt a hledejte balíček Microsoft.Composition online.

Další informace naleznete v tématu Managed Extensibility Framework (MEF).

ms171868.collapse_all(cs-cz,VS.110).gifAsynchronní operace se soubory

V .NET Framework 4.5 byly přidány nové asynchronní funkce k jazykům C# a Visual Basic. Tyto funkce přidají modelu provádění asynchronních operací podle úloh. Pokud chcete použít tento nový model, použijte asynchronní metody tříd I/O. Viz téma Asynchronní I/O soubory.

Zpět na začátek

V .NET Framework 4.5 generátor souboru prostředků (Resgen.exe) umožňuje vytvořit soubor .resw pro použití v aplikacích Windows Store ze souboru .resources v sestavení rozhraní .NET Framework. Další informace naleznete v tématu Resgen.exe (generátor zdrojových souborů).

Optimalizace řízená spravovanými profily (Mpgo.exe) umožňuje zlepšit dobu spuštění aplikace, využití paměti (velikost pracovní sady) a propustnost optimalizací sestavení nativních bitových kopií. Nástroj příkazového řádku generuje data profilu pro sestavení nativních bitových kopií aplikace. Viz téma Mpgo.exe (Nástroj pro optimalizaci spravovaného kódu na základě profilu). Počínaje verzí Visual Studio 2013 lze použít nástroj Mpgo.exe k optimalizaci aplikací Windows Store i aplikací klasické pracovní plochy.

.NET Framework 4.5 obsahuje několik nových funkcí a vylepšení pro paralelní výpočetní technologie. Zahrnují vylepšený výkon, lepší kontrolu, vylepšenou podporu pro asynchronní programování, nové knihovny datového toku a vylepšenou podporu pro paralelní analýzy ladění a výkonu. Viz položka Co je nového u paralelismu v rozhraní .NET 4.5 v blogu o paralelním programování v rozhraní .NET.

Zpět na začátek

Technologie ASP.NET 4.5 a 4.5.1 přidá vazby modelu pro webové formuláře, podporu WebSocket, asynchronní obslužné rutiny, vylepšení výkonu a mnoho dalších funkcí. Další informace naleznete v následujících zdrojích:

Zpět na začátek

.NET Framework 4.5 poskytuje nové rozhraní pro programování aplikací HTTP. Další informace naleznete v novém oboru názvů System.Net.Http a System.Net.Http.Headers.

Podpora je součástí nového programovacího rozhraní pro přijímání a interakci s připojením WebSocket pomocí stávající HttpListener a souvisejících tříd. Více informací naleznete v nové verzi System.Net.WebSockets prostor pro název třídy HttpListener.

Kromě toho, obsahuje následující vylepšení sítě:

 • Podpora standardu URI splňující podmínky RFC. Další informace naleznete v části Uri a v souvisejících třídách.

 • Podpora pro analýzu mezinárodního názvu domény (IDN). Další informace naleznete v části Uri a v souvisejících třídách.

 • Podpora zmezinárodnění e-mailových adres (EAI). Další informace naleznete v oboru názvů System.Net.Mail.

 • Vylepšená podpora protokolu IPv6. Další informace naleznete v oboru názvů System.Net.NetworkInformation.

 • Podpora soketu v duálním režimu. Další informace získáte v třídách Socket a TcpListener.

Zpět na začátek

V .NET Framework 4.5 obsahuje Windows Presentation Foundation (WPF) změny a vylepšení v následujících oblastech:

 • Nový ovládací prvek Ribbon umožňující provádět implementaci pás uživatelského rozhraní, který je hostitelem panelu nástrojů Rychlý přístup, nabídky aplikace a karet.

 • Nové rozhraní INotifyDataErrorInfo, které podporuje synchronní a asynchronní ověření dat.

 • Nové funkce pro třídy VirtualizingPanel a Dispatcher.

 • Vylepšený výkon při zobrazování velkých sad seskupených dat, a to přístupem ke kolekcím na vláknech mimo uživatelské rozhraní.

 • Vázání dat na statické vlastnosti, vázání dat na vlastní typy, které implementují rozhraní ICustomTypeProvider, a načítání informací o vázání dat z vazbového výrazu.

 • Přemístění dat jako změny hodnot (živé tvarování).

 • Možnost zkontrolovat, zda je kontext dat pro kontejner položek odpojen.

 • Možnost nastavit dobu, která má uplynout mezi změnami vlastností a aktualizacemi zdrojů dat.

 • Vylepšená podpora pro implementaci vzorců slabých událostí. Události mohou nyní rovněž přijímat rozšíření značek.

Další informace naleznete v tématu Novinky ve verzi 4.5 grafického subsystému WPF.

Zpět na začátek

V .NET Framework 4.5 byly přidány následující funkce pro jednodušší zápis a udržování aplikací Windows Communication Foundation (WCF):

 • Zjednodušení generovaných konfiguračních souborů.

 • Podpora rozvoje prvního kontraktu.

 • Možnost snadno konfigurovat režim kompatibility ASP.NET.

 • Změny ve výchozích hodnotách vlastností přenosu snižují pravděpodobnost, že je bude nutné nastavit.

 • Aktualizuje třídu XmlDictionaryReaderQuotas, aby byla snížena pravděpodobnost nutnosti ručně konfigurovat kvóty pro čtenáře slovníku XML.

 • Ověření konfiguračních souborů WCF aplikací Visual Studio je částí procesu sestavení, takže můžete zjistit chyby konfigurace před spuštěním aplikace.

 • Nová podpora asynchronního streamování.

 • Nový protokol HTTPS mapování pro usnadnění vystavení koncového bodu přes HTTPS pomocí Internet Information Services (IIS).

 • Možnost generovat metadata v jednom dokumentu WSDL připojením ?singleWSDL k adrese URL služby.

 • Webové sockety umožňují skutečnou obousměrnou komunikaci na portech 80 a 443 s charakteristikami výkonu, které jsou podobné jako u přenosu TCP.

 • Podpora konfigurace služeb v kódu.

 • Popisy tlačítek editoru XML.

 • ChannelFactory podpora ukládání do mezipaměti.

 • Podpora komprese binárního kodéru.

 • Podpora pro přenos UDP, který umožňuje vývojářům zapisovat služby využívající zprávy „vypal a zapomeň“. Klient odešle zprávu službě a neočekává od služby žádnou odpověď.

 • Možnost podporovat více režimů ověřování v jednom koncovém bodu WCF při použití přenosového protokolu HTTP a zabezpečení přenosu.

 • Podpora služeb WCF, které používají mezinárodní názvy domén (IDN).

Další informace naleznete v tématu Co je nového v systému Windows Communication Foundation.

Zpět na začátek

V .NET Framework 4.5 bylo přidáno několik nových funkcí pro Windows Workflow Foundation (WF), včetně:

 • Uveďte pracovní postupy stroje, které byly poprvé představeny jako součást rozhraní .NET Framework 4.0.1 (Aktualizace platformy .NET Framework 4 č. 1). Tato aktualizace je zahrnuta v několika nových třídách a činnostech, které vývojářům umožňují vytvářet pracovní postupy stavu počítače. Tyto třídy a činnosti byly aktualizovány, aby .NET Framework 4.5 zahrnovalo:

  • Možnost nastavit zarážky na stavy.

  • Možnost kopírování a vkládání přechodů v návrháři pracovního postupu.

  • Podpora návrhářů pro sdílené vytváření aktivačních přechodů.

  • Aktivity vytváření pracovních postupů pro stavové stroje, včetně: StateMachine, State a Transition.

 • Rozšířené funkce Návrháře postupu provádění, jako jsou následující:

  • Rozšířené možnosti hledání pracovního postupu v aplikaci Visual Studio, včetně možností Rychlé hledání a Najít v souborech.

  • Možnost automaticky vytvořit sekvenční aktivitu, když je do kontejnerové činnosti přidána druhá podřízená aktivita, a do sekvenční aktivity zahrnout obě aktivity.

  • Podpora posouvání umožňuje změnit viditelnou část pracovního postupu bez použití posuvníků.

  • Nové zobrazení Osnova dokumentuobsahující komponenty pracovního postupu v zobrazení stromové osnovy a umožňující vybrat komponenty v zobrazení Osnova dokumentu.

  • Možnost přidání poznámek k činnostem.

  • Možnost definovat a využívat delegáty aktivity pomocí nástroje Workflow Designer.

  • Automatické připojení a automatické vložení činností a přechodů v pracovních postupech stavového počítače a vývojového diagramu.

 • Úložiště zobrazí informace o stavu pracovního postupu v jednom elementu souboru XAML, takže snadno můžete najít a upravit informace o zobrazení stavu.

 • Aktivita kontejneru NoPersistScope bránící přetrvání podřízených aktivit.

 • Podpora pro výrazy jazyka C#:

  • Projekty pracovního postupu, které používají jazyk Visual Basic, budou používat výrazy jazyka Visual Basic a projekty pracovního postupu C# budou používat výrazy jazyka C#.

  • Projekty pracovního postupu C# vytvořené v aplikaci Visual Studio 2010, které obsahují výrazy v jazyce Visual Basic, jsou kompatibilní s projekty pracovního postupu C#, které používají výrazy jazyka C#.

 • Vylepšení správy verzí:

  • Nová třída WorkflowIdentity, která poskytuje mapování mezi trvalými instancemi pracovního postupu jejich definicí pracovního postupu.

  • Souběžné spuštění několika verzí pracovního postupu u stejného hostitele, včetně WorkflowServiceHost.

  • V režimu dynamické aktualizace je možnost upravit definici trvalé instance práce.

 • Vývoj služby stavící do popředí smlouvu v pracovním postupu, který poskytuje podporu pro automatické generování činností, které odpovídají existující smlouvě o službách.

Další informace naleznete v tématu Co je nového v systému Windows Workflow Foundation.

Zpět na začátek

Aplikace Windows Store jsou navrženy pro konkrétní provedení form factor a využívají výkon operačního systému Windows. Podmnožina .NET Framework 4.5 nebo 4.5.1 je k dispozici pro vytváření aplikací Windows Store pro systém Windows pomocí jazyka C# nebo Visual Basic. Tato podsada se nazývá .NET pro aplikace pro Windows Store a je popsána v přehledu ve Windows Dev Center.

Přenosná knihovna tříd projektu v Visual Studio 2012 (a novějších verzích) umožňuje zapisovat a vytvářet spravovaná sestavení pracující na více platformách rozhraní .NET Framework. Pomocí Knihovny přenosných tříd projektu zvolte platformy (například Windows Phone a .NET pro aplikace pro Windows Store) cíle. Dostupné typy a členy v projektu jsou automaticky omezeny na běžnými typy a členy v těchto platformách. Další informace naleznete v tématu Vývoj pro různé platformy s použitím rozhraní .NET Framework.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2014 Microsoft